یک آن شد این عاشق شدن

 

من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی

    من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی

         من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی 

              من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی

                   من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی

                         من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی

                               من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی

 

/ 1 نظر / 28 بازدید